منوی سایت

آموزشگاه بازی سازی مدریک به جمع بهسامان پیوست

آموزشگاه بازی سازی مدریک ، مرکز تخصصی آموزش مهارت های بازی سازی ، از جدید ترین مشتریان بهسامان می باشد،که یک مجموعه فعال و پویا ست ,این مجموعه در ضمینه آموزش و آماده سازی دانش پذیران به عنوان کارآموزان در فضای این صنعت مشغول می باشد. موسسه بزرگ و پویا  بازی سازی مدریک ،برای ارتقاء شیوه مدیریت مجموعه خود ،  نرم افزارمدیریت آموزشگاه بهسامان را انتخاب نمودن.


3 آبان , 1402