منوی سایت

مجتمع فنی تهران نمایندگی تبریز

مجتمع فنی تهران نمایندگی تبریز همگام با بهسامانیان شده است، همراه با تمامی نمایندگان مجتمع فنی در تهران نمایندگان دیگرآن ها در سرتاسر کشور از جمله نمایندگی تبریز مجتمع فنی تهران این افتخار را به بهسامان سیستم البرز داده است تا که در امرآموزش با ما همسیر باشد.


19 دی , 1400