منوی سایت

آموزشگاه بزرگ شکوه فرزانه بهسامانی شد

آموزشگاه زبان های خارجه شکوه فرزانه در استان زیبای بابل نیز با سیستم آموزشگاهی بهسامان 10 همراه شد تا گامی بزرگ در کیفیت و ارتقاء سیستم آموزشی خود داده باشد 

باعث افتخار شرکت بهسامان سیستم البرز می باشد که در گوشه، گوشه ی  کشور پهناورمان از سیستم آموزشگاهی بهسمان 10 برا بالابردن سطح دانش جوانان این مرز و بوم استفاده می شود.


27 شهريور , 1400