منوی سایت

آموزشگاه علمی فکور به مشتریان بهسامان پیوست

آموزشگاه علمی و کنکوری فکور یکی از بزرگترین آموزشگاه های علمی اراک پس از بررسی و جلسات متعدد نرم افزار مدیریت آموزشگاه بهسامان را به عنوان اتوماسیون مرکز آموزشی فکور انتخاب نمودند. اتوماسیون بهسامان تمامی امور مربوط به مدیریت آموزشگاه را کنترل می کند و مدیریت آموزشگاه را تسهیل می کند. اموری همچون ثبت نام ، کلاس بندی ، اطلاع رسانی ، مدیریت آزمون ، مالی و بسیاری از کارهای دیگر که بین تمامی افراد در آموزشگاه تقسیم می شود تا با سریع ترین زمان ممکن همه امور اجرا شود.

28 خرداد , 1398