منوی سایت

23 بهمن , 1396

راه اندازی نرم افزار بهسامان در انیستیتو زبان کارینو

نرم افزار مدیریت آموزشگاه بهسامان در انیستیتو زبان کارینو یکی از مراکز آموزشی زبان های خارجی در استان تهران راه اندازی شد .

آموزشگاهای بیشماری در اثناء نقاط ایران ، در حال استفاده از نرم افزار آموزشگاه بهسامان در نسخه های مختلف ( به شرح ذیل ) هستند .
  • نرم افزار مدیریت آموزشگاه نسخه آموزشگاه علمی
  • نرم افزار مدیریت آموزشگاه نسخه آموزشگاه آزاد
  • نرم افزار مدیریت آموزشگاه نسخه آموزشگاه زبان
  • نرم افزار مدیریت آموزشگاه نسخه آموزشگاه کارشناسی ارشد و دکتری
  • نرم افزار مدیریت آموزشگاه نسخه آموزشگاه موسیقی و هنری
  •