منوی سایت

3 بهمن , 1396

موسسه زبان گاما بهسامانی شد

موسسه زبان گاما یکی دیگر از موسسات آموزش زبان های خارجی در استان فارس میباشد که طی انجام بررسی های لازم  بر روی نرم افزارهای موجود در زمینه مدیریت آموزشگاهی در ایران ، اتوماسیون بهسامان را با قابلیت پرتال بودن آن ، برای مجموعه خود  برگزیدند .

یکی از مزایای مهم این سیستم پرتال بودن آن است یعنی از هر مکانی شما قابلیت کنترل و مدیریت آموزشگاه را دارا می باشید .