منوی سایت

8 آبان , 1396

مدیریت شعبات آموزشگاه قرآنی تدبر برعهده اتوماسیون بهسامان شد

نرم افزار مدیریت آموزشگاه بهسامان تنها نرم افزار موجود در کشور میباشد که مدیریت چندین شعبه را برای یک مرکز امکان پذیر میسازد .

یکی از مزایای مهم این سیستم پرتال بودن آن است ،یعنی از هر مکانی شما قابلیت کنترل و مدیریت آموزشگاه را دارا می باشید و به همین جهت مراکزی که دارای شعبات متعددی می باشند اتوماسیون بهسامان مناسب ترین انتخاب است که تمام واحدهای آموزشی را می توان با این سیستم مدیریت نموده و با بهره گیری از امکانات  آن می توان تا حد قابل توجهی فعالیت های آموزشی را تحت کنترل و مدیریت نمود.

آموزشگاه تدبر نیز با اطلاع از این امکانات و مزایا بهسامان را برای شعبات خود واقع در تهران و قم برگزید .