منوی سایت

10 شهريور , 1394

قرارداد همکاری با آموزشگاه چلیپا

آموزشگاه چلیپا  به جمع مشتریان بهسامان پیوست این آموزشگاه پس از بررسی نرم افزار و سایر مشتریان که آن ها نیز فعالیت مشابه داشتند به این نتیجه رسیدند که نرم افزار مدیریت آموزشگاه بهسامان مناسب ترین و برترین  نرم افزار آموزشگاه می باشد که علاوه بر کارهای متداول بسیاری از نیازهایی که در آینده با آن ها در آموزشگاه مواجه می شود را می تواند برطرف کند. آموزشگاه چلیپا در زمینه معماری و عمران فعالیت می کنند.