منوی سایت

2 مرداد , 1394

آموزشگاه مترجم به جمع مشتریان بهسامان پیوست

آموزشگاه زبان مترجم  در تهران با 2 شعبه برادران و خواهران به جمع مشتریان بهسامان پیوست این آموزشگاه پس از بررسی نرم افزار و سایر مشتریان به این نتیجه رسید که نرم افزار مدیریت آموزشگاه بهسامان مناسب ترین نرم افزار آموزشگاه می باشد که علاوه بر کارهای متداول بسیاری از نیازهایی که در آینده به آن ها آموزشگاه با آن مواجه می شود را می تواند برطرف کند.