منوی سایت

25 ارديبهشت , 1394

آموزشگاه خانه شادی به جمع مشتریان پیوست

آموزشگاه خانه شادی اولین بازیگاه تخصصی پرورش استعداد کودکان نیز به جمع مشتریان نرم افزار مدیریت آموزشگاه بهسامان پیوست. این آموزشگاه تصمیم به استفاده از نرم افزار آموزشگاه بهسامان گرفت تا تمامی فرآیندهای آموزشگاه با استفاده از این نرم افزار انجام بگیرد.