منوی سایت

24 اسفند , 1393

آموزشگاه زبان آزاد به مشتریان بهسامان پیوست

موسسه زبان آزاد زیر نظر دانشگاه های آزاد اسلامی اصفهان تصمیم به راه اندازی نرم افزار مدیریت آموزشگاه بهسامان در آموزشگاه های این موسسه شد. که بیش از 10 شعبه از این نرم افزار استفاده می کنند. اتوماسیون آموزشگاه بهسامان توانایی مدیریت چندین شعبه را بصورت همزمان دارند.