منوی سایت

3 بهمن , 1393

نرم افزار مدیریت آموزشگاه بهسامان در آموزشگاه آفرینش

آموزشگاه آفرینش زیر مجموعه آموزشگاه های بین المللی اپتک نیز به جمع مشتریان بهسامان پیوست. براساس قرارداد انجام پذیرفته شده نرم افزار آموزشگاه بهسامان در 10 شعبه این آموزشگاه در سراسر کشور استفاده می شود.