منوی سایت

3 بهمن , 1393

نرم افزار آموزشگاه بهسامان در آموزشگاه خوشه چین

آموزشگاه خوشه چین یکی از آموزشگاه های فعال در حوزه رباتیک در شمال غرب تهران پس از بررسی های فراوان برای مدیریت آموزشگاه خوشه چین نرم افزار آموزشگاه بهسامان را انتخاب نمود.