منوی سایت

24 دی , 1393

عقد قرارداد با آموزشگاه به گزین

آموزشگاه به گزین رشت نیز به جمع مشتریان بهسامان پیوست . این آموزشگاه از این پس با استفاده از نرم افزار مدیریت آموزشگاه بهسامان تمام امور آموزشگاهی اش را اتوماسیون می کند. آموزشگاه به گزین پس بررسی های فراوان و استفاده آزمایشی از نرم افزار آموزشگاه بهسامان ، این محصول را انتخاب کردند.