منوی سایت

11 مهر , 1393

عقد قرارداد با آموزشگاه نیکو

آموزشگاه نیکو تبریز نیز به جمع مشتریان بهسامان پیوست . این آموزشگاه که شامل دو شعبه در شهر تبریز است پس از بررسی های فراوان با استفاده از نرم افزار مدیریت آموزشگاه بهسامان ، تمام امور آموزشگاهی اش را اتوماسیون کرد.