منوی سایت

انعقاد قرار داد نرم آموزشگاه

پس از جلسه های متعدد با جناب مهندس کفاشیان مدیر محترم انتشارات پردازش و بررسی های صورت گرفته نرم آموزشگاه بهسامان را از همه ی لحاظ مناسب تشخیص داده و پس از تایید فنی توسط مسئول IT مجموعه در تاریخ 4/6/92 قرارداد امضاء گردید.

6 شهريور , 1393