منوی سایت

11 مرداد , 1393

عقد قرارداد با آموزشگاه کیش دی

پیرو مذاکرات انجام شده با آقای سیاح پور وبعد از مشاهده نرم افزار مدیریت آموزشگاهی بهسامان، پس از بررسی های انجام شده توسط مدیران شعب مختلف  آموزشگاه کیش دی در گام نهایی نرم افزار به تایید جناب آقای سیاح پور مدیریت مجموعه رسید و قرار داد در تاریخ  10/5/1393 امضا گردید.محصول خریداری شده در 2 شعبه آموزشگاه کیش دی در فردیس کرج راه اندازی می گردد .