منوی سایت

عقد قرارداد با آموزشگاه کیش دی

پیرو مذاکرات انجام شده با آقای سیاح پور وبعد از مشاهده نرم افزار مدیریت آموزشگاهی بهسامان، پس از بررسی های انجام شده توسط مدیران شعب مختلف  آموزشگاه کیش دی در گام نهایی نرم افزار به تایید جناب آقای سیاح پور مدیریت مجموعه رسید و قرار داد در تاریخ  10/5/1393 امضا گردید.محصول خریداری شده در 2 شعبه آموزشگاه کیش دی در فردیس کرج راه اندازی می گردد .

11 مرداد , 1393