منوی سایت

5 خرداد , 1393

انعقاد قرار داد نرم آموزشگاه

بعد از مذاکرات انجام شده با مجتمع فنی تهران در زمینه نرم افزار مدیریت آموزشگاه شرکت بهسامان و راه اندازی طرح اولیه در جلسات بعدی قرار بر افزودن زیر سیستم های حسابداری،حقوق دستمزد،انبار، اموال و محاسبه بهای تمام شده گردید.