منوی سایت

سامانه مشاوره حرفه ای بهسامان

سامانه مشاوره حرفه ای بهسامان


سامانه مشاوره بهسامان

نرم افزار مدیریت آموزشگاه بهسامان شامل بخش های متنوعی است که به کمک آن می توان امور مختلف موسسه های آموزشی را مدیریت نمود. یکی از کلیدی ترین بخش ها برای موسساتی علمی آموزشی پیگیری موارد آموزشی داوطلبان است در دورانی که ارتباطات فیزیکی روز به  روز کمتر می شود نیاز به ابزارهایی که بتوان با استفاده از آن فعالیت ها رو تسریع کرد و دقت و کنترل به همراه چاشنی آنالیز اطلاعات بیش از پیش احساس می شد از آن رو این ایده شکل گرفت سیستمی طراحی گردد که بتواند این امکانات را در اختیار کاربران قرار دهد.

نرم افزار مشاوره می تواند فعالیت ها روزانه داوطلبان را مشخص کند و همین طور می تواند در راستای موارد زیر به مجموعه های آموزشی کمک کند:

  1. نحوه عملکرد در طی هفته 
  2. بیشترین مطالعه مربوط به کدام درس
  3. بیشترین میزان آزمون به کدام درس
  4. مجموعه ساعات مطالعه ، بهترین عمکرد
  5. درصد اجرای برنامه 
  6. ثبت گزارش کار
  7. خلاصه وضعیت
  8. محاسبه نفرات برتر
  9. مقایسه عملکرد نسبت به برنامه قبل
  10. مقایسه برنامه به تفکیک درس18 ارديبهشت , 1401