منوی سایت

گزارش های کلاس خصوصی

گزارش های کلاس خصوصی
امکان کلاس خصوصی چندین سال است در نرم افزار مدیریت آموزشگاه بهسامان موجود است ولی با استفاده گسترده آموزشگاه ها در کشور نیازهای جدید دیگری نیز به این بخش افزوده شد که یکی از آن نیازها گزارش های مدیریتی بود.
در حال حاضر نرم افزار مدیریت آموزشگاه بهسامان داری یک ماژول قدرتمند کلاس خصوصی است برای تمامی مراکز آموزشی کاربردی می باشد.

 

6 اسفند , 1396