منوی سایت

افزودن فرم ارزشیابی به نرم افزار مدیریت آموزشگاه

افزودن فرم ارزشیابی به نرم افزار مدیریت آموزشگاه
یکی از نیاز های احساس شده در محیط های آموزشی ، بررسی وضعیت آموزشی دانش آموزان است که با استفاده از آزمون ها به مهم دست پیدا می کنند ولی از آنجایی که طول دوره های آموزشی کوتاه می باشد نمی شود آزمون های زیادی را برای سنجش دانش آموز برگزار کرد پس این مشکل چطور می تواند حل شود. بهسامان با تحقیق های فراوان و با استفاده از همفکری مشتریان به این نتیجه رسید که امکانی را با نام ارزشیابی در اختیار اساتید قرار دهد که با استفاده از آن اساتید می توانند به ازای هر جلسه از هر کلاس دانش آموز براساس فرمت از پیش تعیین شده توسط مدیر آموزش برای دانش آموزان فرم هایی را پر کنند که به نام فرم ارزشیابی می باشد و همچنین دانش آموزان هم می توانند با استفاده از نمودار های مختلف نقاط ضعف خود را در قسمت های مختلف درسی دریابند این امکان در نسخه جدید نرم افزار مدیریت آموزشگاه بهسامان اضافه شده است.

27 تير , 1395