خبرها

شرکت بهسامان سیستم البرز

سایر خبرها

انتخاب نرم افزار مدیریت آموزشگاه بهسامان توسط آموزشگاه زبان مهرآوران

آموزشگاه زبان مهرآوران بابل از جمله آموزشگاهایی میباشد که نرم افزار مدیریت آموزشگاه بهسامان را بهمراه وب سایت (سیستم پرتال )تهیه و در مجموعه خود راه اندازی کردند .
پرتال به وب سایت هایی تلقی می شوند که بصورت داینامیک محتویاتش قابل تغییر می باشد و مدیر سایت نیاز به دانش فنی برای استفاده از آن را ندارد.
بهسامان آمادگی طراحی وب سایت های سفارشی و متصل کردن آن به نرم افزار مدیریت آموزشگاه را نیز دارا است .

تاریخ نشر : شنبه , 1397/02/08تعداد بازدید : 726