خبرها

شرکت بهسامان سیستم البرز

سایر خبرها

آموزشگاه کیا دانش به خانواده بهسامان پیوست

نرم افزار مدیریت آموزشگاه بهسامان در آموزشگاه علمی کیادانش راه اندازی شد. پس از یک دوره بررسی توسط مدیریت مجموعه کیا دانش و صحبت ها انجام شده با کارشناسان بهسامان ، این مجموعه به این نتیجه رسید که بهترین گزینه برای مدیریت آموزشکاه نرم افزار مدیریت آموزشگاه بهسامان می باشد که طی 2 روز کاری نرم افزار آموزشگاه بهسامان راه اندازی و به پرسنل آموزشگاه آموزش داده شد.

تاریخ نشر : دوشنبه , 1396/12/07تعداد بازدید : 1137