خبرها

شرکت بهسامان سیستم البرز

سایر خبرها

موسسه زبان گاما بهسامانی شد

موسسه زبان گاما یکی دیگر از موسسات آموزش زبان های خارجی در استان فارس میباشد که طی انجام بررسی های لازم  بر روی نرم افزارهای موجود در زمینه مدیریت آموزشگاهی در ایران ، اتوماسیون بهسامان را با قابلیت پرتال بودن آن ، برای مجموعه خود  برگزیدند .

یکی از مزایای مهم این سیستم پرتال بودن آن است یعنی از هر مکانی شما قابلیت کنترل و مدیریت آموزشگاه را دارا می باشید .
تاریخ نشر : سه شنبه , 1396/11/03تعداد بازدید : 1246