خبرها

شرکت بهسامان سیستم البرز

سایر خبرها

مدیریت شعبات آموزشگاه قرآنی تدبر برعهده اتوماسیون بهسامان شد

نرم افزار مدیریت آموزشگاه بهسامان تنها نرم افزار موجود در کشور میباشد که مدیریت چندین شعبه را برای یک مرکز امکان پذیر میسازد .

یکی از مزایای مهم این سیستم پرتال بودن آن است ،یعنی از هر مکانی شما قابلیت کنترل و مدیریت آموزشگاه را دارا می باشید و به همین جهت مراکزی که دارای شعبات متعددی می باشند اتوماسیون بهسامان مناسب ترین انتخاب است که تمام واحدهای آموزشی را می توان با این سیستم مدیریت نموده و با بهره گیری از امکانات  آن می توان تا حد قابل توجهی فعالیت های آموزشی را تحت کنترل و مدیریت نمود.

آموزشگاه تدبر نیز با اطلاع از این امکانات و مزایا بهسامان را برای شعبات خود واقع در تهران و قم برگزید .

تاریخ نشر : دوشنبه , 1396/08/08تعداد بازدید : 690