خبرها

شرکت بهسامان سیستم البرز

سایر خبرها

آموزشگاه اندیشه و خرد به جمع مشتریان بهسامان پیوست

آموزشگاه اندیشه و خرد قطب آموزشگاه های علمی شرق تهران به لیست کاربران نرم افزار مدیریت آموزشگاه بهسامان افزوده شد. نرم افزار مدیرت آموزشگاه بهسامان بهترین و مناسب ترین انتخاب برای مدیریت امور آموزشی و مالی آموزشگاه می باشد که  مشتریان این سیستم گویا این امر می باشد.

تاریخ نشر : چهارشنبه , 1395/09/17تعداد بازدید : 1598