خبرها

شرکت بهسامان سیستم البرز

سایر خبرها

آموزشگاه عرفان در جمع مشتریان بهسامان

آموزشگاه علمی عرفان یکی از نمایندگی های قلم چی در شهر ری به جمع مشتریان بهسامان پیوست. آموزشگاه علمی عرفان پس از بررسی های جامع ، نرم افزار مدیریت آموزشگاه بهسامان را برای مدیریت آموزشگاه انتخاب نمودند. از آنجایی که این نرم افزار بسیار کارآمد و حرفه ای طراحی گردیده است این مجموعه فعال پس از بررسی سایر مشتریان بهسامان اطمینان حاصل نمود که این نرم افزار قابلیت کاربردی فراوانی را دارا می باشد

تاریخ نشر : سه شنبه , 1394/10/22تعداد بازدید : 1581