خبرها

شرکت بهسامان سیستم البرز

سایر خبرها

قرارداد همکاری با آموزشگاه چلیپا

آموزشگاه چلیپا  به جمع مشتریان بهسامان پیوست این آموزشگاه پس از بررسی نرم افزار و سایر مشتریان که آن ها نیز فعالیت مشابه داشتند به این نتیجه رسیدند که نرم افزار مدیریت آموزشگاه بهسامان مناسب ترین و برترین  نرم افزار آموزشگاه می باشد که علاوه بر کارهای متداول بسیاری از نیازهایی که در آینده با آن ها در آموزشگاه مواجه می شود را می تواند برطرف کند. آموزشگاه چلیپا در زمینه معماری و عمران فعالیت می کنند.

تاریخ نشر : سه شنبه , 1394/06/10تعداد بازدید : 2397