خبرها

شرکت بهسامان سیستم البرز

سایر خبرها

آموزشگاه مترجم به جمع مشتریان بهسامان پیوست

آموزشگاه زبان مترجم  در تهران با 2 شعبه برادران و خواهران به جمع مشتریان بهسامان پیوست این آموزشگاه پس از بررسی نرم افزار و سایر مشتریان به این نتیجه رسید که نرم افزار مدیریت آموزشگاه بهسامان مناسب ترین نرم افزار آموزشگاه می باشد که علاوه بر کارهای متداول بسیاری از نیازهایی که در آینده به آن ها آموزشگاه با آن مواجه می شود را می تواند برطرف کند.

تاریخ نشر : جمعه , 1394/05/02تعداد بازدید : 1964