خبرها

شرکت بهسامان سیستم البرز

سایر خبرها

آموزشگاه خانه شادی به جمع مشتریان پیوست

آموزشگاه خانه شادی اولین بازیگاه تخصصی پرورش استعداد کودکان نیز به جمع مشتریان نرم افزار مدیریت آموزشگاه بهسامان پیوست. این آموزشگاه تصمیم به استفاده از نرم افزار آموزشگاه بهسامان گرفت تا تمامی فرآیندهای آموزشگاه با استفاده از این نرم افزار انجام بگیرد.

تاریخ نشر : جمعه , 1394/02/25تعداد بازدید : 2043