خبرها

شرکت بهسامان سیستم البرز

سایر خبرها

آموزشگاه مطهری کرمان به جمع مشتریان بهسامان پیوست

آموزشگاه علمی مطهری شامل سه شعبه واقع در استان کرمان پس از بررسی های لازم تصمیم به خریداری نرم افزار آموزشگاه بهسامان نمودند. نرم افزار آموزشگاه بهسامان برترین ابزار برای اتوماسیون و مدیریت آموزشگاه می باشد که با امکانات فراوان و همچنین قابلیت افزودن امکان جدید می تواند تمامی فرآیندها و امور آموزشگاه را بصورت مکانیزه انجام دهد و در هوشمند سازی امور و تسهیل کارها کمک رسان قابل اعتمادی می باشد.

تاریخ نشر : شنبه , 1394/02/12تعداد بازدید : 2231