خبرها

شرکت بهسامان سیستم البرز

سایر خبرها

آموزشگاه زبان آزاد به مشتریان بهسامان پیوست

موسسه زبان آزاد زیر نظر دانشگاه های آزاد اسلامی اصفهان تصمیم به راه اندازی نرم افزار مدیریت آموزشگاه بهسامان در آموزشگاه های این موسسه شد. که بیش از 10 شعبه از این نرم افزار استفاده می کنند. اتوماسیون آموزشگاه بهسامان توانایی مدیریت چندین شعبه را بصورت همزمان دارند.

تاریخ نشر : یکشنبه , 1393/12/24تعداد بازدید : 1994