خبرها

شرکت بهسامان سیستم البرز

سایر خبرها

کیمیا اندیشه به مشتریان بهسامان پیوست

آموزشگاه علمی کیمیا اندیشه با تیم مدیریت جوان و تحصیل کرده پس از بررسی های فراوان تصمیم به خریداری نرم افزار مدیریت آموزشگاه بهسامان نمود. نرم افزار مدیریت آموزشگاه بهسامان برترین و جامع ترین اتوماسیون آموزشگاه تحت وب کشور است که تمام امور آموزشگاه را از حال سنتی بصورت اتوماسیون تبدیل می کند.

تاریخ نشر : یکشنبه , 1393/12/24تعداد بازدید : 1931