خبرها

شرکت بهسامان سیستم البرز

سایر خبرها

آموزشگاه دکتر خلیلی مشتری بهسامان شد

آموزشگاه دکتر خلیلی یکی از برترین آموزشگاه های کارشناسی ارشد و دکتری در رشته های علوم پزشکی می باشد که بیش از 40 شعبه فعال در سراسر کشور بصورت نمایندگی دارد.
این آموزشگاه هم اکنون از نرم افزار مدیریت آموزشگاه بهسامان استفاده می کند و تمام شعبه های آن نیز در سراسر کشور از نرم افزار آموزشگاه بهسامان استفاده می کنند.
اتوماسیون بهسامان مناسب برای آموزشگاه چند شعبه ای می باشد که آموزشگاه دکتر خلیلی امکان مدیریت چندین شعبه را بصورت همزمان به آموزشگاه های از این دست می دهد.

تاریخ نشر : دوشنبه , 1393/11/13تعداد بازدید : 2001