خبرها

شرکت بهسامان سیستم البرز

سایر خبرها

نرم افزار مدیریت آموزشگاه بهسامان در آموزشگاه آفرینش

آموزشگاه آفرینش زیر مجموعه آموزشگاه های بین المللی اپتک نیز به جمع مشتریان بهسامان پیوست. براساس قرارداد انجام پذیرفته شده نرم افزار آموزشگاه بهسامان در 10 شعبه این آموزشگاه در سراسر کشور استفاده می شود.

تاریخ نشر : جمعه , 1393/11/03تعداد بازدید : 1289