خبرها

شرکت بهسامان سیستم البرز

سایر خبرها

نرم افزار آموزشگاه بهسامان در آموزشگاه خوشه چین

آموزشگاه خوشه چین یکی از آموزشگاه های فعال در حوزه رباتیک در شمال غرب تهران پس از بررسی های فراوان برای مدیریت آموزشگاه خوشه چین نرم افزار آموزشگاه بهسامان را انتخاب نمود.

تاریخ نشر : جمعه , 1393/11/03تعداد بازدید : 980