خبرها

شرکت بهسامان سیستم البرز

سایر خبرها

راه اندازی نرم افزار آموزشگاه بهسامان در آموزشگاه نوبل

آموزشگاه نوبل یکی از معتبرترین آموزشگاه های زبان تهران واقع در شهرک غرب پس از طی نمودن یک دوره آزمایشی ، نرم افزار مدیریت آموزشگاه بهسامان را برای اتوماسیون آموزشگاه نوبل انتخاب نمودند.

تاریخ نشر : پنجشنبه , 1393/09/13تعداد بازدید : 1434