خبرها

شرکت بهسامان سیستم البرز

سایر خبرها

عقد قرارداد با آموزشگاه نیکو

آموزشگاه نیکو تبریز نیز به جمع مشتریان بهسامان پیوست . این آموزشگاه که شامل دو شعبه در شهر تبریز است پس از بررسی های فراوان با استفاده از نرم افزار مدیریت آموزشگاه بهسامان ، تمام امور آموزشگاهی اش را اتوماسیون کرد. 

تاریخ نشر : جمعه , 1393/07/11تعداد بازدید : 1914