خبرها

شرکت بهسامان سیستم البرز

سایر خبرها

انعقاد قرار داد نرم آموزشگاه

پس از جلسه های متعدد با جناب مهندس کفاشیان مدیر محترم انتشارات پردازش و بررسی های صورت گرفته نرم آموزشگاه بهسامان را از همه ی لحاظ مناسب تشخیص داده و پس از تایید فنی توسط مسئول IT مجموعه در تاریخ 4/6/92 قرارداد امضاء گردید.

تاریخ نشر : پنجشنبه , 1393/06/06تعداد بازدید : 1889