خبرها

شرکت بهسامان سیستم البرز

سایر خبرها

عقد قرارداد با آموزشگاه برهان

پیرو مذاکرات انجام شده با آقایان کرمی و منصوری وبعد از مشاهده نرم افزار مدیریت آموزشگاهی بهسامان، پس از بررسی های انجام شده توسط مدیران شعب مختلف  آموزشگاه برهان در گام نهایی نرم افزار به تایید جناب آقای شعبانی مدیریت مجموعه رسید و قرار داد در تاریخ  3/4/1393 امضا گردید.محصول خریداری شده در 5 شعبه آموزشگاه برهان در تهران،شهرک اندیشه و شهریار راه اندازی می گردد .

تاریخ نشر : سه شنبه , 1393/04/03تعداد بازدید : 1834