خبرها

شرکت بهسامان سیستم البرز

سایر خبرها

انعقاد قرار داد نرم آموزشگاه

بعد از مذاکرات انجام شده با مجتمع فنی تهران در زمینه نرم افزار مدیریت آموزشگاه شرکت بهسامان و راه اندازی طرح اولیه در جلسات بعدی قرار بر افزودن زیر سیستم های حسابداری،حقوق دستمزد،انبار، اموال و محاسبه بهای تمام شده گردید.

تاریخ نشر : دوشنبه , 1393/03/05تعداد بازدید : 2012